NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWNA


https://192.168.10.5:8443/app.php/pl/app/hd/zgloszenia/7362/pliki/192/pobierz/604a4362e4ca7a5654bf5b1c20ac72c8

 

Inne bezpłatne porady - lista

                                                             

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA,

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE,

 NIEODPŁATNA MEDIACJA

NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO W 2024 ROKU

 

PUNKTY NA TERENIE POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO:

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Zawierciu, ul. Niedziałkowskiego 22,
lokal Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu
poniedziałek – piątek 15.00 – 19.00

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej we Włodowicach, ul Krakowska 26, nieodpłatna mediacja
Urząd Miasta i Gminy Włodowice
poniedziałek – piątek 11.00 – 15.00

mediator – poniedziałek, piątek

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Szczekocinach, ul. Senatorska 2, nieodpłatna mediacja
Urząd Miasta i Gminy Szczekociny
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 14.00 - 18.00, wtorek 13.00 - 17.00,

mediator – poniedziałek - piątek

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Pilicy, ul. Żarnowiecka 46A,
nieodpłatna mediacja
Urząd Miasta i Gminy Pilica
poniedziałek – piątek 7.30 – 11.30

spotkanie mediacyjne do ustalenia

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Żarnowcu, ul. Rynek 9,
mieodpłatna mediacja

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Żarnowcu
poniedziałek 16.00 - 20.00
wtorek -piątek 12.00 – 16.00

spotkanie mediacyjne do ustalenia

Punkty bez specjalizacji dyżurów.

Nieodpłatne porady są udzielane w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej po umówieniu terminu wizyty. Ustalenie terminu porady możliwe jest  pod numerem telefonu: 32 45 07 122 (poniedziałek: 7.00 – 16.00, wtorek - czwartek: 7.00 – 15.00, piątek: 7.00 – 14.00) lub osobiście  w Starostwie Powiatowym w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34 42-400 Zawiercie, pok. 312 lub poprzez wysłanie zgłoszenia na adres email: npp@zawiercie.powiat.pl

Istnieje możliwość dokonania samodzielnego zapisu na poradę pod adresem: https://zapisy-np.ms.gov.pl/

Mediacja co do zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty w punkcie porad. Osoby
z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z  usług nieodpłatnej mediacji poza punktem lub
za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Termin spotkania mediacyjnego ustalany jest telefonicznie pod nr  32 45 07 122.

Istnieje możliwość przekazania opinii o udzielonej poradzie osobiście w punkcie i złożenie jej do specjalnej urny lub pod  numerem telefonu: 32 45 07  122, a także na adres email:  npp@zawiercie.powiat.pl  lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Zawierciu, Wydział Organizacyjny, ul. Sienkiewicza 34 42-400 Zawiercie (formularz opinii jest dostępny w punkcie porad na stronie internetowej Powiat Zawierciański BIP w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna).

Nieodpłatna pomoc prawna oraz  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku, która złoży stosowne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz w przypadku osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej składa oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz  nie zatrudniała innych osób w ciągu ostatniego roku. Dodatkowo w związku z faktem, iż pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przedstawia przed jej udzieleniem:

 1. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz
 2. Informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 708). Powyższe dokumenty należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Zawierciu, listownie, osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (npp@zawiercie.powiat.pl). Po przedstawieniu wymaganych dokumentów ustalany jest termin porady.

Nieodpłatna Pomoc Prawna obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. Nieodpłatną mediację, lub
 5. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie  potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatna Mediacja obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. Przeprowadzenie mediacji;
 5. Udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. Sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu spraw do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Korzyściami tej formy rozwiązywania sporów są przede wszystkim:

 • dobrowolność,
 • co do zasady jednoinstancyjność (co wpływa na szybkość postępowania),
 • niskie koszty postępowania,
 • poufność (w postępowaniu polubownym nie uczestniczy publiczność),
 • nieograniczony zasięg terytorialny – strony mogą dowolnie wybrać miejsce postępowania,
 • wyrok sądu polubownego po nadaniu mu klauzuli wykonalności może być skierowany
  do egzekucji,
 • sąd polubowny może rozstrzygać także w oparciu o zasady prawa lub zasady słuszności,
 • w przypadku wyboru sądu polubownego, strony nie mogą dochodzić swoich roszczeń w sądzie powszechnym. 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się, co do zasady, w punktach wyznaczonych przez powiaty, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się  pomoc prawna lub poradnictwo obywatelskie może być udzielane także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po wskazaniu okoliczności uzasadniających uprawnienie do uzyskania porady w ww. formie.

W przypadku zorganizowania wizyty poza lokalem punktu osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej odbiera od osoby uprawnionej do skorzystania z porady oświadczenie, że nie jest ona w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W przypadku zgłoszenia uzasadnionej potrzeby komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość należy złożyć staroście – w formie papierowej lub elektronicznej -  wyżej wymienione oświadczenie wraz z wskazaniem okoliczności uzasadniających taką potrzebę oraz informację o dostępnych dla siebie środkach porozumiewania się na odległość. Zgłoszenia przyjmowane są na adres mailowy: npp@zawiercie.powiat.pl, na adres korespondencyjny: 42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicz 34 z dopiskiem” Nieodpłatna Pomoc Prawna”. W sytuacji gdy porada dotyczy spraw prowadzonej działalności gospodarczej, przed wyznaczeniem terminu porady wnioskodawca składa również dokumenty opisane wcześniej w zakresie pomocy de minimis.

Ustalenie terminu porady możliwe jest  pod numerem telefonu: 32 45 07 122 (poniedziałek: 7.00 – 16.00, wtorek - czwartek: 7.00 – 15.00, piątek: 7.00 – 14.00) lub osobiście  w Starostwie Powiatowym w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34 42-400 Zawiercie, pok. 312 lub poprzez wysłanie zgłoszenia na adres email: npp@zawiercie.powiat.pl

 

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosowej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzanej przez starostę -  https://bip.zawiercie.powiat.finn.pl/bipkod/32361761

 

W ramach systemu nieodpłatnej pomocy na terenie Polski działają punkty, w których odbywają się dyżury specjalistyczne. Aby skorzystać z  porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, można zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania. Lista wspomnianych dziedzin i punktów jest dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne


W celu umówienia wizyty można skorzystać ze strony do zapisów https://np.ms.gov.pl/zapisy  lub odszukać na stronie internetowej właściwego powiatu numer do zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.

System nieodpłatnej pomocy pozostaje do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców. Oferta dostępna jest przede wszystkim dla osób posługujących się językiem polskim, ale można skorzystać z wizyty  w punkcie w asyście tłumacza. W szczególny sposób przydatne okazać się powinny punkty specjalizujące się w dziedzinie pomocy cudzoziemcom, w których do dyspozycji są specjaliści posługujący się językami obcymi. Zaleca się, żeby obcokrajowcy, w tym uchodźcy wojenni z Ukrainy zapisywali się na nieodpłatne porady w pierwszej kolejności do punktów i wykonawców znajdujących się na liście.


Lista Dyżurów specjalistycznych, w tym porady dla cudzoziemców: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/pomoc-dla-cudzoziemcow

 

 

Karta Pomocy - Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

03‑01‑2024 10:21:52
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Karta Pomocy - Niedopłatna Mediacja

03‑01‑2024 10:21:17
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Karta Pomocy - Niedopłatne Poradnictwo Obywatelskie

03‑01‑2024 10:20:24
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Karta Pomocy - Niedopłatna Pomoc Prawna

03‑01‑2024 10:19:31
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa

17‑05‑2023 07:33:02
Dokumenty:
Plik docx LIsta Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa_1230807.docx
12‑04‑2024 12:00:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
75KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf LIsta Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa_1230808.pdf
12‑04‑2024 12:00:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
819KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
108KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Oświadczenie beneficjenta - art. 4 ust 2 ustawy

18‑01‑2022 13:03:40
Dokumenty:
Plik pdf Oświadczenie - art.4 pkt 2 ustawy.pdf
18‑01‑2022 13:06:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
698KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenie art. 4 ust 2 ustawy - edytowalny.pdf
18‑01‑2022 13:12:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
203KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
377KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Dorota Malec , w dniu:  14‑12‑2016 10:09:24
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Kaźmierczak
email: ikazmierczak@zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  14‑12‑2016 10:09:24
Data ostatniej aktualizacji:
05‑06‑2024 07:29:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie