DOSTĘPNOŚĆ


Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

08‑09‑2021 14:30:31

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym

Klient w zakresie dostępności urzędu może:

 • poinformować o braku dostępności - taka forma zgłoszenia ma wyłącznie charakter informacyjny
 • złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno- komunikacyjnej - może go złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy po wykazaniu interesu faktycznego, a więc wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług urzędu
 • wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej - z żądaniem może wystąpić każdy
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy;
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy

Termin realizacji
Bez zbędnej zwłoki - nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia, to urząd niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami przypadkach braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku urząd proponuje rozwiązanie alternatywne.

Złożenie wniosku
Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej można:

 • wypełnić i wysłać na adres:
  Starostwo Powiatowe w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie
 • przynieść wniosek do Punktu Informacyjnego w Starostwie Powiatowym w Zawierciu (parter budynku) 
 • wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Powiatu Zawierciańskiego sod@zawiercie.powiat.pl 
 • poprzez  ePUAP - /spzawiercie/skrytka


Tryb odwoławczy
Gdy Powiat Zawierciański nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 • w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy) albo
 • w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym) albo
 • z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności,

klient ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.
Termin na wniesienie skargi to 30 dni - w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji
Bez zbędnej zwłoki - nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym w żądaniu o zapewnienie dostępności cyfrowej, nie jest możliwe w terminie 7 dni od dnia jego złożenia, to podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem o zapewnienie dostępności.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności urząd musi zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Złożenie żądania
Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej można:

 • wypełnić i wysłać na adres: Starostwo Powiatowe w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie
 • przynieść do Punktu Informacyjnego w Starostwie Powiatowym w Zawierciu (parter budynku)
 • wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Powiatu Zawierciańskiego  sod@zawiercie.powiat.pl 
 • poprzez  ePUAP - /spzawiercie/skrytka


Tryb odwoławczy
Gdy Powiat Zawierciański nie zapewnił dostępności cyfrowej:

 • w sposób i w terminie 7 dni od dnia złożenia żądania(podstawowe załatwienie sprawy) albo
 • w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia żądania (w terminie wydłużonym) albo
 • [z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu./li]

klient ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności.
Termin na wniesienie skargi to 30 dni - w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
17KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
63KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Dorota Malec
email: dmalec@zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  19‑03‑2021 12:38:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Nitecki
email: tnitecki@zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  19‑03‑2021 12:38:10
Data ostatniej aktualizacji:
22‑09‑2023 10:11:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie