Informacje o terminach i porządku obrad sesji


 Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr LV/545/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. z późn. zm. Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Laskowska zwołała LX sesję Rady Powiatu Zawierciańskiego na dzień 17 maja 2023 roku o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Zawierciu ul. Sienkiewicza 34, sala nr 317 (III piętro).

Podczas sesji odbędzie się debata nad raportem o stanie powiatu za 2022 rok oraz głosowania w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Zawierciańskiego wotum zaufania i absolutorium za 2022 rok.

Porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LIX/23 z dnia 27 kwietnia 2023 roku.  
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 5. Debata nad raportem o stanie powiatu za 2022 rok – głosowanie w sprawie  wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Zawierciańskiego.  
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu zawierciańskiego za 2022 rok.   
 7. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2022 rok.   
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej powiatu zawierciańskiego za 2022 rok.  
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych znajdujących się na wyposażeniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.   
 10. Wybór Członka Zarządu Powiatu Zawierciańskiego.   
 11. Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu o pracy między sesjami i otrzymywanej korespondencji.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.

 

W debacie nad raportem o stanie powiatu za 2022 rok mogą zabierać głos również mieszkańcy powiatu.

Zasady udziału mieszkańców powiatu w debacie nad raportem określa art. 30a ust. 7 i ust. 8 ustawy o samorządzie powiatowym, który stanowi:

„7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6 (czyli w debacie nad raportem o stanie powiatu), składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w powiecie do 100 000 mieszkańców – co najmniej 150 osób;

2) w powiecie powyżej 100 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób.

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby”.

Zgłoszenie do udziału w debacie, poparte podpisami co najmniej 300 osób, należy złożyć  najpóźniej do dnia 16 maja 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu –  
ul. Sienkiewicza 34 –  Biuro Rady Powiatu (pok. 221 - II piętro) w godzinach pracy Starostwa lub na adres mailowy: sod@zawiercie.powiat.pl.  

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu za 2022 rok przeprowadzone zostanie głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu Zawierciańskiego wotum zaufania.

 

Transmisja online dostępna będzie na stronie internetowej https://portal.posiedzenia.pl/POWIATZAWIERCIANSKI oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu i w Biuletynie Informacji Publicznej – zakładka Rada Powiatu.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
282KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Anna Bryła , w dniu:  23‑10‑2008 10:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Bielawski
email: abielawski@zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  23‑10‑2008 10:29:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑05‑2023 13:28:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie