Kompetencje


KOMPETENCJE RADY POWIATU
(zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.).

1. stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym Statutu Powiatu,;
2. wybór i odwołanie Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego Przewodniczącego;
3. powoływanie i odwoływanie, na wniosek Starosty, Skarbnika Powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu;
4. stanowienie o kierunkach działania Zarządu Powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej;
5. uchwalanie budżetu powiatu;
6. rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla Zarządu z tego tytułu;

6a. rozpatrywanie raportu o stannie powiatu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lubnieudzielenia wotum zaufania dla Zarządu z tego tytułu;
7. podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami;
8. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej;uchwała Rady Powiatu wymagana jest również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad Zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Powiatu;
b) emitowania obligacji oraz określania zasad zbywania, nabywania i wykupu;
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów;
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym;
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę;
f) tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich;
g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów akcji;
h) współdziałanie z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku;
i) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek;
8a) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w drodze porozumień organom administracji rządowej oraz jednostkom samorządu terytorialnego;
9. określenie wysokości sumy, do jakiej Zarząd może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania;
9a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowanie do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych;
9b) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego;
9c) uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
9d) dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczania przeciwpowodziowego powiatu;
10. podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu;
10a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
11. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Powiatu.

Informacja wytworzona przez:
Anna Bryła , w dniu:  23‑10‑2008 09:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Bielawski
email: abielawski@zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  23‑10‑2008 09:05:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2019 08:58:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie