Plan pracy Rady


PLAN  PRACY  RADY  POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO NA  2022 ROK

PRZYJĘTY UCHWAŁĄ NR XLII/436/21 Z DNIA 30 GRUDNIA 2021 ROKU

24 LUTEGO:

 1. Sprawozdanie Starosty Zawierciańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021 roku.
 2. Informacja o środkach zewnętrznych pozyskanych przez powiat w 2021 roku wraz z analizą możliwości pozyskania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027 oraz z innych źródeł.

 

24 MARCA:

 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu i pozostałych jednostek organizacyjnych powiatu działających w sferze pomocy społecznej za 2021 rok i określenie wykazu potrzeb powiatu w tym zakresie na 2022 rok.

 

28 KWIETNIA:

 1. Ocena bezpieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie powiatu zawierciańskiego w 2021 roku.
 2. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego na terenie powiatu zawierciańskiego w 2021 roku.

 

26 MAJA:

 1. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.
 2. Sprawozdanie z sytuacji na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w 2021 roku.

 

30 CZERWCA:

 1. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu za 2021 rok - udzielenie Zarządowi Powiatu wotum zaufania.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu i sprawozdania finansowego za 2021 rok – udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium z tego tytułu.

 

25 SIERPNIA:

 1. Aktualna diagnoza problemów społecznych w powiecie zawierciańskim.
 2. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu w zakresie działalności leczniczej oraz działalności gospodarczej innej niż działalności lecznicza.

 

29 WRZEŚNIA:

 1. Informacja o przebiegu realizacji budżetu powiatu zawierciańskiego oraz o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026 za I półrocze 2022 roku.

 

27 PAŹDZIERNIKA:

 1. Informacja o realizacji zadań oświatowych w powiecie zawierciańskim w roku szkolnym 2021 / 2022.
 2. Stan dróg na terenie powiatu - plany i zamierzenia w zakresie poprawy stanu infrastruktury drogowej do końca kadencji.

 

24 LISTOPADA:

 1. Przyjęcie Programu współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok".
 2. Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.  

 

30 GRUDNIA:

 1. Uchwalenie budżetu powiatu zawierciańskiego na 2023 rok.
 2. Opracowanie planu pracy Rady Powiatu i zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2023 rok.  
Informacja wytworzona przez:
Anna Bryła , w dniu:  23‑10‑2008 09:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Bielawski
email: abielawski@zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  23‑10‑2008 09:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑01‑2022 14:52:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie