Plan pracy Rady


PLAN  PRACY  RADY  POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO NA  2023 ROK

PRZYJĘTY UCHWAŁĄ NR LV/545/22 Z DNIA 29 GRUDNIA 2022 ROKU

23 LUTEGO:
1. Sprawozdanie Starosty Zawierciańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2022 roku.
2. Informacja z wykonania zadań w zakresie kultury, sportu i promocji powiatu zawierciańskiego w 2022 roku oraz zamierzenia w tym zakresie do końca kadencji.

30 MARCA:
1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu i pozostałych jednostek organizacyjnych powiatu działających w sferze pomocy społecznej w 2022 roku i określenie wykazu potrzeb powiatu w w tym zakresie na 2023 rok.

27 KWIETNIA:
1. Ocena bezpieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie powiatu zawierciańskiego w 2022 roku z uwzględnieniem informacji Prokuratury Rejonowej o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w powiecie zawierciańskim za 2022 rok.
2. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego na terenie powiatu zawierciańskiego w 2022 roku.

25 MAJA:
1. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu za 2022 rok - udzielenie Zarządowi Powiatu wotum zaufania.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu i sprawozdania finansowego za 2022 rok – udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium z tego tytułu.

29 CZERWCA:
1. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.
2. Informacja na temat organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży w powiecie zawierciańskim.

31 SIERPNIA:
1. Opieka senioralna w powiecie zawierciańskim.
2. Informacja o zadaniach własnych powiatu w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez powiat, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

28 WRZEŚNIA:
1. Informacja o przebiegu realizacji budżetu powiatu zawierciańskiego oraz o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029 za I półrocze 2023 roku.

26 PAŹDZIERNIKA:
1. Informacja o realizacji zadań oświatowych w powiecie zawierciańskim w roku szkolnym 2022 / 2023.
2. Prezentacja działań podjętych w obecnej kadencji w celu poprawy infrastruktury drogowej powiatu zawierciańskiego.

30 LISTOPADA: 
1. Przyjęcie Programu współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok".
2. Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej do końca kadencji.

28 GRUDNIA:
1. Uchwalenie budżetu powiatu zawierciańskiego na 2024 rok.
2. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu i zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu do końca kadencji. 

Informacja wytworzona przez:
Anna Bryła , w dniu:  23‑10‑2008 09:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Bielawski
email: abielawski@zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  23‑10‑2008 09:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2023 10:54:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie