Monitoring wizyjny


Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego na terenie całego Wydziału Komunikacji  jest Starosta Zawierciański reprezentujący Starostwo Powiatowe w Zawierciu z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 34, 42- 400 Zawiercie.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: iod@zawiercie.powiat.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ze względu na konieczność ochrony mienia jednostki na podstawie art. 22² § 1 Kodeksu pracy , a także realizacji uprawnień, spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa w ramach           sprawowanej władzy publicznej.  Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także art. 4, 4a, 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym.

4.Monitoringiem wizyjnym objęte są takie miejsca jak:

 • strefa wewnętrzną budynku obejmującą korytarz z przejściem oraz wejściem/ wyjściem  z budynku,
 • strefa obsługi interesanta, kasę, poczekalnię,
 • teren bezpośrednio przy obiekcie.

5. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne do 30 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

6. Dla celów dowodowych zabezpiecza się nagrania zdarzeń zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia: 

 • na wniosek osób trzecich,
 • na wniosek organów prowadzących postępowania,
 • na wniosek Kierownika jednostki.

7. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Starosty Zawierciańskiego.

 • Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.

9. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do informacji o objęciu jej monitorowania wizyjnego oraz prawo do ochrony swojego wizerunku przed rozpowszechnianie, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej, a takżeprawo:

 • dostępu do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 18 RODO,
 • informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, nazwie podmiotu odpowiedzialnego za zarzadzaniem nim, jego adresie i danych do kontaktu,
 • wniesieniu skargi do Starosty Zawierciańskiego oraz organu nadzorczego.                                  

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz organizacjom międzynarodowym.

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

Informacja wytworzona przez:
Kinga Kwaśniak
email: kkwasniak@zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  22‑05‑2023 08:27:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Kinga Kwaśniak
email: kkwasniak@zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  22‑05‑2023 08:27:51
Data ostatniej aktualizacji:
22‑05‑2023 18:33:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie