Osoby i kompetencje


Imię:
Gabriel
Nazwisko:
Dors
Tytuł:
Starosta
Telefon:
324507101
Opis:

 

STAROSTA GABRIEL DORS

KOMPETENCJE

 1. Starosta organizuje prace Zarządu Powiatu Zawierciańskiego i Starostwa Powiatowego w Zawierciu, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
 2. W razie nieobecności Starosty, obowiązki wskazane w ust. 1, przejmuje wyznaczony przez Starostę Członek Zarządu.
 3. Opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
 4. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej Starosta działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 5. W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne, Starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości Zarządu Powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porządkowych, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
 6. Czynności, o których mowa w pkt 4, wymagają zatwierdzenia na najbliższym
  posiedzeniu Zarządu Powiatu.
 7. Starosta jest kierownikiem Starostwa Powiatowego, zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.

Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością i funkcjonowaniem:

 1. jednostek organizacyjnych powiatu:
  • Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu;
  • Szpital Powiatowy w Zawierciu;
  • Dom Pomocy Społecznej w Zawierciu;
  • Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Zawierciu;
  • Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Na Jurze" w Górze Włodowskiej;
  • Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Pełna Chata" w Górze Włodowskiej;
  • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Zawierciu;
  • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Familia” w Zawierciu;
  • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pegaz” w Chruszczobrodzie;
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu;
 2. powiatowych służb, inspekcji i straży:
  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu;
  • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zawierciu;
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu.

Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:

 1. powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
 2. zatwierdza programy ich działania,
 3. uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,
 4. w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek;
 5. zleca w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzenie kontroli.

W celu realizacji zadań w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Starosta powołuje Komisję Bezpieczeństwa i Porządku, pełniąc jednocześnie funkcję jej Przewodniczącego. Zadania i skład osobowy Komisji określa ustawa o samorządzie powiatowym.

Do zakresu działania i kompetencji Starosty, jako Kierownika Starostwa należy:

 1. nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Starostwa;
 2. reprezentowanie Starostwa na zewnątrz;
 3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności;
 4. czuwanie nad przestrzeganiem prawa przy wykonywaniu czynności urzędowych przez pracowników Starostwa;
 5. zwoływanie narad z udziałem kierowników jednostek organizacyjnych powiatu;
 6. upoważnianie Wicestarosty i innych pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 7. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przez przepisy prawa, uchwały Rady i Zarządu oraz postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zawierciu;
 8. bezpośredni nadzór nad działalnością:
 • Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zarządzania Kryzysowego,
 • Audytora Wewnętrznego,
 • Samodzielnego stanowiska ds. kontroli,
 • Zespołu Radców Prawnych,
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Samodzielnego Referatu ds. Pracowniczych,
 • Służby BHP,
 • Rzecznika Konsumentów,
 • Inspektora Ochrony Danych,
 • Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych,
 • Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
 • Geologa Powiatowego,
 • Geodety Powiatowego,
 • Wydziału Edukacji,
 • Wydziału Promocji Powiatu i Współpracy z NGO.

Ponadto:

 • Starosta może upoważnić niektórych pracowników, którym powierzono zadania o szczególnym charakterze do używania tytułu służbowego odpowiadającego powierzonym obowiązkom służbowym.
 • W przypadkach uzasadnionych szczególnymi potrzebami organizacji pracy Starosta może ustanowić swojego pełnomocnika do prowadzenia spraw w zakresie określonym w pełnomocnictwie, przy czym pełnomocnictwo może być udzielone na czas określony lub nieokreślony.

Starosta w zakresie swoich kompetencji Starosta wydaje:

 1. decyzje:

- w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

- w innych sprawach wynikających z odrębnych przepisów;

 1. zarządzenia:

- w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji Kierownika Starostwa;

- w sprawach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Starosta organizuje pracę Starostwa przy Pomocy Wicestarosty, etatowych Członków Zarządu oraz Sekretarza i Skarbnika Powiatu.

Starosta pełni funkcje:

 1. Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 2. Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zawierciu.
 3. Szefa Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
 4. Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Zawierciańskiego.

W razie nieobecności Starosty lub niemożności wykonywania przez niego funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Wicestarosta, etatowy Członek Zarządu lub Sekretarz Powiatu.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Paweł Sokół
Wicestarosta
Imię:
Paweł
Nazwisko:
Sokół
Tytuł:
Wicestarosta
Telefon:
324507102
Opis:

WICESTAROSTA – PAWEŁ SOKÓŁ

KOMPETENCJE


Do zakresu zadań i kompetencji Wicestarosty należy bezpośredni nadzór nad działalnością:

 • Wydziału Geodezji,
 • Wydziału Komunikacji;
 • Wydziału Dróg Powiatowych.
 • Samodzielnego Stanowisko ds. Miejsc Pamięci.

Jednostek organizacyjnych powiatu:

 • Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu;

Ponadto do zadań Wicestarosty należy:

 1. Do zadań Wicestarosty należą sprawy powierzone mu przez Przewodniczącego Zarządu w zakresie ustalonym przez Zarząd Powiatu.
 2. Uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu Powiatu,
 3. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu wg ustalonego przez Zarząd przydziału obowiązków,
 4. Bieżący nadzór nad wykonaniem budżetu Powiatu,
 5. Składanie oświadczeń woli w imieniu Powiatu, wg zasad określonych przez Zarząd Powiatu,
 6. Przekazywanie Radzie Powiatu spraw wnoszonych przez Zarząd,
 7. Udział w posiedzeniach Rady Powiatu,
 8. Współpraca z Komisjami Rady i Klubami Radnych.
 9. Wicestarosta podpisuje pisma należące do jego właściwości w sprawach niezastrzeżonych do Starosty.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Barbara Kozioł
Członek Zarządu
Imię:
Barbara
Nazwisko:
Kozioł
Tytuł:
Członek Zarządu
Telefon:
324507102
Opis:

ETATOWY CZŁONEK ZARZĄDU - BARBARA KOZIOŁ

KOMPETENCJE

Do zakresu zadań i kompetencji Członka Zarządu należy bezpośredni nadzór nad działalnością:

 • Wydziału Architektury,
 • Wydziału Informatyki,
 • Samodzielnego Referatu Obsługi Technicznej.


Ponadto do zadań Członka Zarządu należy:

 1. Uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu Powiatu,
 2. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu wg ustalonego przez Zarząd przydziału obowiązków,
 3. Bieżący nadzór nad wykonaniem budżetu Powiatu,
 4. Składanie oświadczeń woli w imieniu Powiatu, wg zasad określonych przez Zarząd Powiatu,
 5. Przekazywanie Radzie Powiatu spraw wnoszonych przez Zarząd,
 6. Udział w posiedzeniach Rady Powiatu,
 7. Współpraca z Komisjami Rady i Klubami Radnych.

Do Członka Zarządu należy podpisywanie pism należących do jego właściwości w sprawach niezastrzeżonych do Starosty.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Włodzimierz Styczyński
Nieetatowy Członek Zarządu
Imię:
Włodzimierz
Nazwisko:
Styczyński
Opis:

NIEETATOWY CZŁONEK ZARZĄDU - WŁODZIMIERZ STYCZYŃSKI

Do zadań Nieetatowego Członka Zarządu Powiatu należy:

 1. Uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu Powiatu,
 2. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu wg ustalonego przez Zarząd przydziału obowiązków,
 3. Bieżący nadzór nad wykonaniem budżetu Powiatu.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Izabela Maciążek-Mazur
Nieetatowy Członek Zarządu
Imię:
Izabela
Nazwisko:
Maciążek-Mazur
Tytuł:
Nieetatowy Członek Zarządu
Email:
imaciazekmazur@zawiercie.powiat.pl
Opis:

NIEETATOWY CZŁONEK ZARZĄDU - IZABELA MACIĄŻEK

Do zadań Nieetatowego Członka Zarządu Powiatu należy:

 1. Uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu Powiatu,
 2. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu wg ustalonego przez Zarząd przydziału obowiązków,
 3. Bieżący nadzór nad wykonaniem budżetu Powiatu.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Sylwia Gierzok
email: sgierzok@zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  28‑10‑2008 07:41:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Bielawski
email: abielawski@zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  28‑10‑2008 07:41:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑05‑2023 13:09:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie