Organizacja i tryb pracy


WYCIĄG ZE STATUTU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

Rozdział III

Organizacja wewnętrzna oraz regulamin pracy Zarządu Powiatu Zawierciańskiego.

 

§ 64

1. Zarząd składa się z 5 osób.


2. W skład Zarządu wchodzą:

1) Starosta, pełniący jednocześnie funkcję Przewodniczącego Zarządu;

2) Wicestarosta,

3) pozostali członkowie Zarządu w liczbie 3 osób.


3. Członkiem Zarządu Powiatu może zostać osoba spoza składu Rady Powiatu.

4. Ze Starostą, Wicestarostą i 1 Członkiem Zarządu nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru.

5. Nawiązanie stosunku pracy z osobami, wymienionymi w ust.4 następuje z dniem wyboru.


6. Dopuszcza się nawiązanie stosunku pracy z osobami, wymienionymi w ust. 4 z dniem innym niż dzień wyboru. W takim przypadku datę nawiązania stosunku pracy, przypadającą w ciągu 7 dni od dnia wyboru, określa stosowna uchwała Rady Powiatu.

§ 65


Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone ustawą i Statutem Powiatu na rzecz innych organów powiatu, w tym udzielanie informacji radnym powiatu o założeniach budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych.

§ 66

1. Zarząd jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Radą Powiatu i stałymi Komisjami Rady Powiatu.

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, polegać ma w szczególności na przygotowywaniu materiałów i informacji dla potrzeb Rady Powiatu i stałych Komisji oraz na uczestniczeniu w miarę możliwości w sesjach i posiedzeniach tych organów oraz udzielaniu wyczerpujących odpowiedzi na poruszone przez radnych problemy, związane z funkcjonowaniem powiatu.


3. Starosta, Wicestarosta i etatowy Członkek Zarządu Powiatu osobiście uczestniczą lub są reprezentowani przez wskazanych przez siebie pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu w posiedzeniach stałych Komisji, ze szczególnym wskazaniem tych, których zakres działania odpowiada przydzielonym im obowiązkom.

§ 67

1. Starosta organizuje pracę Zarządu oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom.

2. W razie nieobecności Starosty, obowiązki wskazane w ust. 1, przejmuje wyznaczony przez Starostę Członek Zarządu.

3. Zarząd może odbywać posiedzenia w obecności, co najmniej 3 członków.


4. Członkowie Zarządu Powiatu są obowiązani brać czynny udział w jego pracach.
 

§ 68

1. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu.

2. Zarząd opracowuje harmonogramy pracy na I i II półrocze danego roku, uwzględniające terminy posiedzeń w poszczególnych miesiącach. Harmonogram przekazuje się do wiadomości Naczelnikom Wydziałów i Kierownikom Biur Starostwa oraz kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, a także podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. W razie potrzeby Starosta może zwołać posiedzenie Zarządu w terminie, nieuwzględnionym w harmonogramie, o którym mowa w ust.2.

4. Starosta jest zobowiązany zwołać posiedzenie Zarządu na pisemny wniosek, co najmniej dwóch członków Zarządu w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć proponowany porządek posiedzenia oraz projekty uchwał, stanowisk lub innych rozstrzygnięć.


5. Wniosek, wskazany w ust. 4, wymaga uzasadnienia.

§ 69


Porządek posiedzeń Zarządu Powiatu ustala Starosta. Zmiana porządku obrad jest możliwa na wniosek Starosty lub innych członków Zarządu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd.

§ 70

1. Zarząd Powiatu podejmuje decyzje i rozstrzyga sprawy należące do jego kompetencji w formie uchwał lub rozstrzygnięć, odnotowanych w protokole z posiedzenia, a także w formie postanowień i decyzji, jeżeli takiej formy wymagają przepisy szczególne.

2. Wynik głosowania Zarządu w każdej sprawie jest odnotowany w protokole z posiedzenia.


3. Uchwały Zarządu Powiatu podpisuje Starosta. Razie jego nieobecności uchwały podpisuje Członek Zarządu Powiatu prowadzący posiedzenie.

4. Decyzje i postanowienia wydane przez Zarząd podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu, na którym zostały wydane. W dokumentach tych wskazuje się z imienia i nazwiska członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.

§ 71

1. Z przebiegu posiedzenia Zarządu sporządza się protokół w formie dokumentu papierowego, który jest przyjmowany na następnym posiedzeniu. Protokół podpisuje Starosta lub członek Zarządu prowadzący posiedzenie.

2. Do protokołu dołącza się listę obecności członków Zarządu, a także podjęte uchwały oraz inne dokumenty wydane i rozpatrywane przez Zarząd.

3. Protokół z ostatniego posiedzenia jest dostępny do wglądu 2 dni przed kolejnym posiedzeniem Zarządu.

4. Członkowie Zarządu oraz inne osoby uczestniczące w posiedzeniu mogą zgłaszać Staroście wnioski o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu, jednak nie później niż do rozpoczęcia posiedzenia, na którym nastąpi jego przyjęcie.

5. W razie zgłoszenia wniosków, o których mowa w ust. 4, o ich uwzględnieniu decyduje Zarząd Powiatu.

6. Protokoły z posiedzeń Zarządu przyjmowane są wyłącznie na posiedzeniach, terminy których są wskazane w harmonogramie pracy Zarządu.

7. Protokoły z posiedzeń po przyjęciu przez Zarząd Powiatu zamieszcza się niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej.


8. Protokoły z posiedzeń Zarządu odbytych w trakcie kadencji winny być numerowane, począwszy od numeru jeden i przechowywane w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego, który zapewnia obsługę administracyjno-biurową posiedzeń Zarządu.

§ 72

Zarząd Powiatu określi w drodze uchwały szczegółowy tryb składania materiałów i przedstawienia ich na posiedzeniach Zarządu.

Informacja wytworzona przez:
Anna Kowalczyk , w dniu:  28‑10‑2008 07:37:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Bielawski
email: abielawski@zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  28‑10‑2008 07:37:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑01‑2019 13:42:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie