Osoby i kompetencje


Teresa Mucha - Popiel
Starosta
Imię:
Teresa
Nazwisko:
Mucha - Popiel
Tytuł:
Starosta
Email:
sod@zawiercie.powiat.pl
Telefon:
324507101
Opis:

 

STAROSTA TERESA MUCHA - POPIEL

KOMPETENCJE

 1. Starosta organizuje prace Zarządu Powiatu Zawierciańskiego i Starostwa Powiatowego w Zawierciu, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
 2. W razie nieobecności Starosty, obowiązki wskazane w ust. 1, przejmuje wyznaczony przez Starostę Członek Zarządu.
 3. Opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
 4. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej Starosta działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 5. W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne, Starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości Zarządu Powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porządkowych, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
 6. Czynności, o których mowa w pkt 4, wymagają zatwierdzenia na najbliższym
  posiedzeniu Zarządu Powiatu.
 7. Starosta jest kierownikiem Starostwa Powiatowego, zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.

Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością i funkcjonowaniem:

 1. jednostek organizacyjnych powiatu:
  • Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu;
  • Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu;
  • Szpital Powiatowy w Zawierciu;
  • Dom Pomocy Społecznej w Zawierciu;
  • Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Zawierciu;
  • Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Na Jurze" w Górze Włodowskiej;
  • Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Pełna Chata" w Górze Włodowskiej;
  • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Tęcza” w Zawierciu;
  • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Familia” w Zawierciu;
  • Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Pegaz” w Chruszczobrodzie;
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu;
 2. powiatowych służb, inspekcji i straży:
  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu;
  • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zawierciu;
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu.

Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:

 1. powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
 2. zatwierdza programy ich działania,
 3. uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,
 4. w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek;
 5. zleca w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzenie kontroli.

W celu realizacji zadań w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Starosta powołuje Komisję Bezpieczeństwa i Porządku, pełniąc jednocześnie funkcję jej Przewodniczącego. Zadania i skład osobowy Komisji określa ustawa o samorządzie powiatowym.

Do zakresu działania i kompetencji Starosty, jako Kierownika Starostwa należy:

 1. nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Starostwa;
 2. reprezentowanie Starostwa na zewnątrz;
 3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności;
 4. czuwanie nad przestrzeganiem prawa przy wykonywaniu czynności urzędowych przez pracowników Starostwa;
 5. zwoływanie narad z udziałem kierowników jednostek organizacyjnych powiatu;
 6. upoważnianie Wicestarosty i innych pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 7. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przez przepisy prawa, uchwały Rady i Zarządu oraz postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zawierciu;
 8. bezpośredni nadzór nad działalnością:
 • Audytora Wewnętrznego,
 • Samodzielnego stanowiska ds. kontroli,
 • Zespołu Radców Prawnych,
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Samodzielnego Referatu ds. Pracowniczych,
 • Służby BHP,
 • Rzecznika Konsumentów,
 • Inspektora Ochrony Danych,
 • Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych,
 • Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
 • Geologa Powiatowego,
 • Geodety Powiatowego,
 • Wydziału Edukacji,
 • Samodzielny Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego,
 • Wydziału Promocji Powiatu i Współpracy z NGO.

Ponadto:

 • Starosta może upoważnić niektórych pracowników, którym powierzono zadania o szczególnym charakterze do używania tytułu służbowego odpowiadającego powierzonym obowiązkom służbowym.
 • W przypadkach uzasadnionych szczególnymi potrzebami organizacji pracy Starosta może ustanowić swojego pełnomocnika do prowadzenia spraw w zakresie określonym w pełnomocnictwie, przy czym pełnomocnictwo może być udzielone na czas określony lub nieokreślony.

Starosta w zakresie swoich kompetencji Starosta wydaje:

 1. decyzje:

- w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

- w innych sprawach wynikających z odrębnych przepisów;

 1. zarządzenia:

- w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji Kierownika Starostwa;

- w sprawach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Starosta organizuje pracę Starostwa przy Pomocy Wicestarosty, etatowych Członków Zarządu oraz Sekretarza i Skarbnika Powiatu.

Starosta pełni funkcje:

 1. Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 2. Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zawierciu.
 3. Szefa Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
 4. Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Zawierciańskiego.

W razie nieobecności Starosty lub niemożności wykonywania przez niego funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Wicestarosta, etatowy Członek Zarządu lub Sekretarz Powiatu.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Maria Milejska
Wicestarosta
Imię:
Maria
Nazwisko:
Milejska
Tytuł:
Wicestarosta
Email:
sod@zawiercie.powiat.pl
Telefon:
324507102
Opis:

WICESTAROSTA – MARIA MILEJSKA

KOMPETENCJE


Do zakresu zadań i kompetencji Wicestarosty należy bezpośredni nadzór nad działalnością:

 • Wydziału Geodezji,
 • Wydziału Komunikacji;
 • Wydziału Dróg Powiatowych.
 • Samodzielnego Stanowisko ds. Miejsc Pamięci,
 • Wydział Inwestycyjny

Jednostek organizacyjnych powiatu:

 • Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu;

Ponadto do zadań Wicestarosty należy:

 1. Do zadań Wicestarosty należą sprawy powierzone mu przez Przewodniczącego Zarządu w zakresie ustalonym przez Zarząd Powiatu.
 2. Uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu Powiatu,
 3. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu wg ustalonego przez Zarząd przydziału obowiązków,
 4. Bieżący nadzór nad wykonaniem budżetu Powiatu,
 5. Składanie oświadczeń woli w imieniu Powiatu, wg zasad określonych przez Zarząd Powiatu,
 6. Przekazywanie Radzie Powiatu spraw wnoszonych przez Zarząd,
 7. Udział w posiedzeniach Rady Powiatu,
 8. Współpraca z Komisjami Rady i Klubami Radnych.
 9. Wicestarosta podpisuje pisma należące do jego właściwości w sprawach niezastrzeżonych do Starosty.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Małgorzata Machura
Członek Zarządu
Imię:
Małgorzata
Nazwisko:
Machura
Tytuł:
Członek Zarządu
Email:
sod@zawiercie.powiat.pl
Telefon:
324507102
Opis:

ETATOWY CZŁONEK ZARZĄDU - MAŁGORZATA MACHURA

KOMPETENCJE

Do zakresu zadań i kompetencji Członka Zarządu należy bezpośredni nadzór nad działalnością:

 • Wydziału Architektury,
 • Wydziału Informatyki,
 • Samodzielnego Referatu Obsługi Technicznej,
 • Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Ponadto do zadań Członka Zarządu należy:

 1. Uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu Powiatu,
 2. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu wg ustalonego przez Zarząd przydziału obowiązków,
 3. Bieżący nadzór nad wykonaniem budżetu Powiatu,
 4. Składanie oświadczeń woli w imieniu Powiatu, wg zasad określonych przez Zarząd Powiatu,
 5. Przekazywanie Radzie Powiatu spraw wnoszonych przez Zarząd,
 6. Udział w posiedzeniach Rady Powiatu,
 7. Współpraca z Komisjami Rady i Klubami Radnych.

Do Członka Zarządu należy podpisywanie pism należących do jego właściwości w sprawach niezastrzeżonych do Starosty.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Grzegorz Piłka
Nieetatowy Członek Zarządu
Imię:
Grzegorz
Nazwisko:
Piłka
Tytuł:
Nieetatowy Członek Zarządu
Opis:

NIEETATOWY CZŁONEK ZARZĄDU - GRZEGORZ PIŁKA

Do zadań Nieetatowego Członka Zarządu Powiatu należy:

 1. Uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu Powiatu,
 2. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu wg ustalonego przez Zarząd przydziału obowiązków,
 3. Bieżący nadzór nad wykonaniem budżetu Powiatu.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zbigniew Rok
Nieetatowy Członek Zarządu
Imię:
Zbigniew
Nazwisko:
Rok
Tytuł:
Nieetatowy Członek Zarządu
Opis:

NIEETATOWY CZŁONEK ZARZĄDU - ZBIGNIEW ROK

Do zadań Nieetatowego Członka Zarządu Powiatu należy:

 1. Uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu Powiatu,
 2. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu wg ustalonego przez Zarząd przydziału obowiązków,
 3. Bieżący nadzór nad wykonaniem budżetu Powiatu.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Tomasz Dzierżanowski
Sekretarz
Imię:
Tomasz
Nazwisko:
Dzierżanowski
Tytuł:
Sekretarz
Telefon:
324507105
Opis:

SEKRETARZA POWIATU - TOMASZ DZIERŻANOWSKI

 1. Do zadań Sekretarza Powiatu należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa, w tym właściwej organizacji pracy, czuwania nad terminowością i tokiem wykonywanych zadań, a w szczególności:
 • koordynowanie działalności wydziałów, biur, samodzielnych referatów;
 • koordynowanie kontroli zarządczej;
 • nadzór nad prawidłowością realizacji zadań z zakresu powierzonych czynności na I i II poziomie kontroli zarządczej oraz ocena stanu realizacji kontroli zarządczej;
 • bieżąca kontrola zakresów czynności oraz wdrożenie polityki HR;
 • ocena stanu realizacji zadań na poziomie I i II kontroli zarządczej;
 • analiza realizacji wystąpień pokontrolnych;
 • czuwanie nad opracowywaniem projektów aktów wewnętrznych regulujących strukturę i zasady działania Starostwa i jego komórek organizacyjnych;
 • nadzorowanie toku przygotowania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu;
 • koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd;
 • nadzór nad stroną internetową Starostwa;
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę i Zarząd.

 2. Sekretarz Powiatu sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

 • Wydziału Organizacyjnego;
 • Biura Rady Powiatu.

 3. Sekretarz Powiatu pełni równocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Organizacyjnego.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Halina Mackiewicz
Skarbnik
Imię:
Halina
Nazwisko:
Mackiewicz
Tytuł:
Skarbnik
Telefon:
324507183
Opis:
SKARBNIK Halina Mackiewicz
 1. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
 • zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu;
 • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
 • nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania;
 • nadzorowanie funkcjonowania scentralizowanego systemu podatku VAT oraz prawidłowego rozliczania podatku od towarów i usług;
 • zapewnianie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej;
 • kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę i Zarząd.
 1.  Skarbnik Powiatu jest głównym księgowym budżetu powiatu i sprawuje bezpośredni nadzór nad  działalnością Wydziału Finansów.
 2. Skarbnik Powiatu pełni równocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Finansów.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marta Wierzbicka-Rusek , w dniu:  23‑10‑2008 08:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Adam Bielawski
email: abielawski@zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  23‑10‑2008 08:29:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑05‑2024 10:59:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie