Rejestry publiczne


Rejestry publiczne prowadzone w Starostwie Powiatowym

w Zawierciu

 

Wydział Komunikacji

Lp.

Tytuł rejestru

Podstawa prawna

Zasady udostępniania danych/publikacji
w BIP

1.

Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

STAN NA DZIEŃ 10.01.2017r.

Wyniki analizy statystycznej  w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku:

 • Rok 2016

Art. 28 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami 
(t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 627)

art. 66 ust 1. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej  (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 t.j. ze zm.) rejestr działalności regulowanej jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do zawartych w nim danych za pośrednictwem organu, który prowadzi rejestr/

Podlega publikacji

2.

Rejestr przedsiębiorców
prowadzących 
stacje kontroli pojazdów


STAN NA DZIEŃ
10.01.2017r.

 

Art. 83a Ustawy  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

art. 66 ust 1. ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 t.j. ze zm.) rejestr działalności regulowanej jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do zawartych w nim danych za pośrednictwem organu, który prowadzi rejestr/
Podlega publikacji

3.

Ewidencja instruktorów nauki jazdy kandydatów na kierowców

Art. 33 Ustawy  z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami 
(t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz.627)

Dane udostępnia się na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych/
Nie podlega publikacji w BIP

4.

Ewidencja kierowców i osób bez uprawnień

Art. 100a-100e Ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Dane z ewidencji udostępnia się na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn.zm.)/
Nie podlega publikacji w BIP

5.

Ewidencja pojazdów i ich właścicieli

Art. 80a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym
(t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Dane z ewidencji udostępnia się na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn.zm.)/
Nie podlega publikacji w BIP

 

Wydział Architektury

Lp.

Tytuł rejestru

Podstawa prawna

Zasady udostępniania danych/publikacji
w BIP

1.

Rejestr wniosków i decyzji o pozwolenie na budowę.

Art. 82b ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.)

 

Art. 82b ust. 7 Ustawy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.)

Dane z rejestru są jawne i publikowane na stronie podmiotowej BIP urzędu obsługującego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 3a pkt1 lit. e i lit. I oraz w pkt 2 lit. I tiret trzecie i lit. J oraz danych zawartych w rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 1a.

 

2.

Rejestr zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b, i 19a.

Art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.)

 

Art. 82b ust. 4a i 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.)

Właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:

1.Doręczenia zgłoszenia – informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;

2.wniesienie sprzeciwu – informację o dacie jego wniesienia;

3.upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust.5 – informację o braku wniesienia sprzeciw

Dane z rejestru są jawne i publikowane na stronie podmiotowej BIP urzędu obsługującego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 4a pkt 5 i 12.

 

 

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Lp.

Tytuł rejestru

Podstawa prawna

Zasady udostępniania danych/publikacji
w BIP

1.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

Podlega publikacji

2.

Rejestr żywych zwierząt gatunków wymienionych w załączniku AiB rozporządzenia Rady (WE)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1651 ze zm.)

Nie podlega publikacji w BIP

3.

Rejestr sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 652)

Nie podlega publikacji w BIP

4.

Ewidencja kart wędkarskich

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 652)

Nie podlega publikacji w BIP

5.

Rejestr posiadaczy odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów – którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zwolnień na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  o odpadach w związku z art. 235 ust. 3 Ustawy z dnia  14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.)

Nie podlega publikacji w BIP

6.

Rejestr usuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi

Ustawa z dnia  27 kwietnia 2001 r.  – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.)

Podlega publikacji

 

Wydział Edukacji

Lp.

Tytuł rejestru

Podstawa prawna

Zasady udostępniania danych/publikacji
w BIP

1.

Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

Karta Nauczyciela - art. 9g ust 9 (t.j. Dz. U. 2014r. poz. 191 ze zm.)

Nie podlega publikacji w BIP

2.

Ewidencja Szkółi Placówek niepublicznych

Art. 82 ust. 1 Ustawa
z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty
(Dz. U. z 2015r.
poz. 2156 ze zm.)

Podlega publikacji

 

 

Wydział Promocji Powiatu i Współpracy z NGO

Lp.

Tytuł rejestru

Podstawa prawna

Zasady udostępniania danych/publikacji
w BIP

1.

Ewidencja uczniowskich klubów sportowych

Art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)

Podlega publikacji

2.

Ewidencja klubów sportowych, działających w formie stowarzyszeń, nie prowadzących działalności gospodarczej

Art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2020r. poz. 1133)

Podlega publikacji 

3. Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej, nie prowadzących działalności gospodarczej Art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133.)
Podlega publikacji

4.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych utworzonych przed 20.05.2016 roku

Art. 40b ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 ze zm.)

Nie podlega publikacji

5. Ewidencja Stowarzyszeń  Zwykłych Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r.  Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2020, poz. 2261) Podlega publikacji

 

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa

Lp.

Tytuł rejestru

Podstawa prawna

Zasady udostępniania danych/publikacji w BIP

1.

Ewidencja gruntów i budynków (katastru nieruchomości)

Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z poź. zm.) Art.4. i Art. 7d

Podlega publikacji

GEOPORTAL POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Lp.

Tytuł rejestru

Podstawa prawna

Zasady udostępniania danych/publikacji
w BIP

 1.  

Rejestr zbiorów danych osobowych

Art. 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r.
(Dz. U. z 2015 r. poz. 719)

Podlega publikacji

 

Wydział Organizacyjny

Tytuł rejestru

Podstawa prawna

Zasady udostępniania danych/publikacji
w BIP

Oświadczenia majątkowe - Zarząd, Sekretarz, Skarbnik

Art. 25d ust.3 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814)

Podlega publikacji

Oświadczenia majątkowe – dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu

Art. 25d ust.3 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814)

Podlega publikacji

Oświadczenia majątkowe – osoby upoważnione

Art. 25d ust.3 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814)

Podlega publikacji

 

Biuro Rady Powiatu

Tytuł rejestru

Podstawa prawna

Zasady udostępniania danych/publikacji
w BIP

Oświadczenia majątkowe radnych

Art. 25d ust.3 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814)

Podlega publikacji

 

Wydział Zdrowia

Tytuł rejestru

Podstawa prawna

Zasady udostępniania danych/publikacji
w BIP

Apteki ogólnodostępne na terenie miasta Zawiercie

 

Art. 94 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 45, poz. 271 z późn.zm.)

Podlega publikacji

Apteki ogólnodostępne w pozostałych gminach powiatu zawierciańskiego

Art. 94 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 45, poz. 271 z późn.zm.)

Podlega publikacji

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r.
w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych
w rejestrze publicznym  (Dz. U. z 2005r. Nr 205, poz. 1692
), dane zgromadzone w rejestrach o statusie „PUBLICZNY”, prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu, udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne powierzone lub zlecone przez podmiot publiczny.

Dane zgromadzone w rejestrach udostępnia się na pisemny wniosek, spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia. Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest  prowadzony. Jeżeli przepisy nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się w terminie nie później niż 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub w formie elektronicznej w formatach: doc, rtf, xls., PDF.

Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach

 

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

 

Dane z rejestrów udostępniane są w oparciu o przepisy ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

 

 

Rejestry/ewidencje/zbiory inne:

 

Wydział Architektury:

 1. Rejestr ARCHIT - Rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę.

 2. Rejestr REJBUD:

 3. Rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę,

 4. Rejestr zgłoszeń robót budowlanych.

 5. Rejestr budowlany:

 6. Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę (A.RWPNB),

 7. Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę (A.RD),

 8. Rejestr zgłoszeń robót budowlanych (A.RZ),

 9. Rejestr wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (A.RWZRID),

 10. Rejestr decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (A.RDZRID).

 

Wydział Organizacyjny:

 1. Rejestr uchwał Zarządu Powiatu.

 2. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw.

 3. Centralny rejestr skarg i wniosków.

 4. Rejestr aktów normatywnych własnych wewnętrznych.

 5. Rejestr wniosków o udostepnienie informacji publicznej.

 6. Centralny rejestr porozumień i umów.

 7. Centralny rejestr umów.

 8. Ewidencja pism przychodzących i wychodzących:

 9. Ewidencja pism przychodzących,

 10. Ewidencja pism wychodzących.

 

Wydział Promocji Powiatu i Współpracy z NGO:

 1. Ewidencja organizacji pozarządowych.

 

Biuro Rady Powiatu:

 1. Rejestr uchwał Rady Powiatu.

 2. Rejestr interpelacji i wniosków radnych.

 3. Rejestr skarg i wniosków kierowanych do rady powiatu zawierciańskiego.

 4. Rejestr dotacji udzielonych na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 

 

Wydział Rozwoju Inwestycyjnego Powiatu:

 1. Rejestr umów – RU.

 2. Rejestr zamówień publicznych – ZP.

 3. Ewidencja projektów powiatowych.

 

Wydział Edukacji:

 1. Zaświadczenia o wpisaniu do rejestru niepublicznych placówek oświatowych.

 2. Zbiór dokumentów zawierających dane osobowe uczniów i studentów - stypendystów ZPORR.

 3. Kształcenie specjalne uczniów spoza powiatu.

 4. Kształcenie specjalne uczniów poza powiatem.

 5. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego - stopień nauczyciela mianowanego.

 6. Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z postanowienia sądu.

 7. SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ.

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego:

 1. Rejestr wydanych odznaczeń strażackich,

 2. Ewidencja wydanych zezwoleń na sprowadzenie zwłok lub prochów z zagranicy,

 3. Ewidencja rzeczy znalezionych.

 

Samodzielny Referat ds. Pracowniczych:

 1. PRACOWNIK:

 2. Rejestr umów zawartych z pracownikami podnoszącymi kwalifikacje zawodowe,

 3. Rejestr umów o korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych,

 4. Rejestr legitymacji służbowych,

 5. Rejestr legitymacji ubezpieczeniowych dla pracowników,

 6. Rejestr zwolnień lekarskich,

 7. Rejestr zaświadczeń o zatrudnieniu,

 8. Rejestr delegacji służbowych,

 9. Ewidencja czasu pracy pracownika,

 10. Rejestry kadrowo-płacowe KOMAX i PŁATNIK,

 11. Rejestr pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Zawierciu.

 12. Rejestr umów o dzieło/zleceń:

 13. Rejestr umów o dzieło,

 14. Rejestr umów zleceń.

 15. MEDYCYNA PRACY.

 16. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 17. Staże/praktyki.

 18. Rejestr osób ubiegających się o zatrudnienie.

 

Rzecznik Konsumentów:

 1. Rejestr spraw konsumenckich, w których wszczęto postępowanie mediacyjne.

 2. Rejestr poradnictwa w zakresie ochrony praw konsumentów.

 3. Rejestr spraw, w których Rzecznik podjął współpracę z innymi organami i podmiotami.

 

Zespół Radców Prawnych:

 1. Rejestr spraw sądowych.

 2. Rejestr spraw skierowanych na drogę postępowania egzekucyjnego.

 3. Rejestr opinii prawnych.

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa:

 1. Mikrokomputerowy system katastru gruntów.

 2. Postanowienia prostujące decyzje administracyjne.

 3. Klasyfikacja gleboznawcza gruntów.

 4. Inne wnioski dotyczące Ewidencji gruntów.

 5. Archiwalne dowody zmian w Ewidencji gruntów i budynków.

 6. Decyzje administracyjne o wprowadzeniu zmian przedmiotowych i podmiotowych.

 7. Struktura zbioru danych osobowych w systemie GEO-INFO OŚRODEK, prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 8. Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego.

 9. Scalanie i wymiana gruntów.

 10. Osnowa geodezyjna, mapa zasadnicza.

 11. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym
  w prawo własności.

 12. Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu.

 13. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

 14. Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu.

 15. Wydawanie zezwoleń na wejście na teren Skarbu Państwa.

 16. Uzgadnianie planowanych zamierzeń inwestycyjnych.

 17. Ustalanie wysokości odszkodowań oraz wypłaty odszkodowań (za drogi publiczne).

 18. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

 19. Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym dzierżawę lub najem, majątku Skarbu Państwa i Powiatu.

 

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:

 1. Środowisko:

 2. Zbiór decyzji administracyjnych z zakresu prawa wodnego,

 3. Zbiór decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,

 4. Archiwum geologiczne,

 5. Zbiór decyzji administracyjnych zezwalających na wycięcie drzew lub krzewów,

 6. Rejestr żywych zwierząt gatunków wymienionych w załączniku AiB rozporządzenia Rady (WE),

 7. Zbiór zaświadczeń potwierdzających fakt, że działka objęta jest Uproszczonym Planem Urządzania Lasu lub decyzją administracyjną wydaną w trybie art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,

 8. Pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza,

 9. Pozwolenia zintegrowane,

 10. Zezwolenia na transport i przetwarzanie odpadów,

 11. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów,

 12. Zezwolenia na handel emisjami,

 13. Zgłoszenie instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne,

 14. Zgłoszenia instalacji nie wymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

 15. Leśnictwo i Łowiectwo:

 16. Zbiór decyzji administracyjnych w zakresie leśnictwa,

 17. Uproszczone plany urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,

 18. Zbiór decyzji administracyjnych na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.

 19. Rolnictwo:

 20. Zbiór uzgodnień wydawanych w zakresie ochrony gruntów rolnych,

 21. Zbiór decyzji administracyjnych w sprawie ochrony gruntów rolnych,

 22. Ewidencja kart wędkarskich,

 23. Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,

 24. Społeczna Straż Rybacka.

 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych:

 1. Wykaz zawartych porozumień powiatu z organami administracji państwowej lub samorządowej
  z zakresu pieczy zastępczej

 

Wydział Komunikacji:

 1. Ewidencja pojazdów.

 2. Ewidencja kierowców.

 3. Zbiór adresów elektronicznych i nr telefonów osób rejestrujących pojazdy oraz ubiegających się o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami.

 4. Transport drogowy:

 5. Rejestr zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

 6. Rejestr zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób
  w krajowym transporcie drogowym,

 7. Rejestr zezwoleń na przejazd po drogach publicznych pojazdem nienormatywnym,

 8. Rejestr zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,

 9. Rejestr licencji na wykonywanie krajowego drogowego przewozu rzeczy,

 10. Rejestr licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego przewozu osób,

 11. Rejestr wydawanych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,

 12. Rejestr wydawanych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym,

 13. Rejestr wydawanych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,

 14. Rejestr zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/ rzeczy,

 15. Rejestr wniosków z zakresu transportu drogowego osób/rzeczy oraz stacji kontroli pojazdów.

 16. Ewidencja uprawnień diagnostów.

 17. Ewidencja osób bez uprawnień.

 

Wydział Finansów:

 1. Rejestry kadrowo – płacowe.

 2. Rejestry finansowo-księgowe.

 3. Obsługa kasowa.

 4. Zbiór wyciągów bankowych.

 5. Zbiór umów poręczeń udzielonych przez Powiat Zawierciański.

 6. Zbiór umów pożyczek/kredytów zaciągniętych przez Powiat Zawierciański.

 7. Zbiór porozumień/umów w przedmiocie udzielonych dotacji z budżetu Powiatu.

 8. Zbiór porozumień/umów w przedmiocie otrzymanej przez Powiat pomocy finansowej.

 9. Zbiór sprawozdań budżetowych i finansowych.

 10. Ewidencja upoważnień dla głównych księgowych jednostek budżetowych.

 11. Zbiór not z tytułu odpłatności w zakresie pieczy zastępczej.

 12. Zbiór porozumień w przedmiocie pieczy zastępczej.

 13. Ewidencja sprzedaży VAT.

 14. Zbiór wezwań do zapłaty.

 15. Zbiór potwierdzeń sald.

 16. Zbiór zaświadczeń o zaleganiu/nie zaleganiu w płatnościach.

 17. Rejestr faktur od kontrahentów Starostwa.

 

BHP:

 1. Wykaz pracowników korzystających z dopłat do okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym.

 2. Rejestr wypadków przy pracy.

 3. Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby.

Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Gajek-Jasińska , w dniu:  03‑10‑2016 12:38:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Polilejko
email: mpolilejko@zawiercie.powiat.pl tel.:-
, w dniu:  03‑10‑2016 12:38:21
Data ostatniej aktualizacji:
15‑09‑2022 14:18:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie