NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Od początku 2016 roku, na terenie całej Polski organizowana jest przez powiaty darmowa pomoc prawna. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W całym kraju od stycznia 2016 r. powstało ponad 1500 punktów, w których profesjonaliści świadczą pomoc prawną. Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych ogólnopolski system gwarantuje nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i niweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do   korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.
 

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna

Osobie fizycznej, której:

 1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. u. z 2015r. poz. 163, z późn zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
 • Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia
  z pomocy społecznej lub zaświadczenia i udzieleniu świadczenia.
 1. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
 • Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny.
 1. uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1255)
 • Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowaw ustawie z 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
 1. posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 r., nr 205, poz. 1203)
 • Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego.
 1. nie ukończyła 26 lat
 • Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 1. ukończyła 65 lat
 • Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 1. w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty
 • Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.
 • Oświadczenie osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności prawnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zobowiązany jest do zawarcia w nim potwierdzenia o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Potwierdzenie to zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

 • Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w punktach wskazanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
 • Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest według kolejności zgłoszeń. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może z ważnych powodów ustalić inną kolejność.
 • Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej. 
 • Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w punktach, w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.
 • Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez wypełnienie karty nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Na czym polega pomoc prawna

 1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa
  w punktach 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym,
 4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo –administracyjnym.

 

Zakres spraw nieodpłatnej pomocy prawnej

 1. Prawo rodzinne z wyłączeniem rozwodu, separacji i alimentów.
 2. Sprawa dotycząca rozwodu, separacji lub rozdziału majątku wspólnego małżonków.
 3. Sprawa dotycząca alimentów.
 4. Sprawa z zakresu prawa pracy.
 5. Sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 6. Sprawa z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego.
 7. Sprawa z zakresu prawa rzeczowego.
 8. Sprawa z zakresu prawa spadkowego.
 9. Sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej.
 10. Sprawa z innego zakresu prawa administracyjnego.
 11. Sprawa z zakresu prawa karnego.
 12. Sprawa z zakresu prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 13. Inne.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego
i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Edukacja prawna

Ustawa przewiduje także działania polegające na kształtowaniu świadomości prawnej obywateli. Zgodnie z tekstem ustawy organy administracji publicznej realizując pozostające w ich właściwości zadania z zakresu edukacji prawnej społeczeństwa są zobligowane do podejmowania działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. 

Zadania będące przedmiotem omawianej problematyki mogą być realizowane przez organizacje pożytku publicznego, a także uczelnie prowadzące studia wyższe na kierunku prawo, samorządy zawodowe adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników sądowych oraz doradców podatkowych – wyłonione w trybie otwartego konkursu ofert. 

Przydatne linki

*opracowano na podstawie informacji Ministerstwa Sprawiedliwości https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

 

 

Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Gajek-Jasińska , w dniu:  14‑12‑2016 10:09:24
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Kaźmierczak
email: ikazmierczak@zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  14‑12‑2016 10:09:24
Data ostatniej aktualizacji:
15‑12‑2016 12:31:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie