OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Szanowni Państwo,

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwnego dalej w skrócie „RODO”, iż:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Zawierciański reprezentujący Starostwo Powiatowe w Zawierciu z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 34, 42- 400 Zawiercie.

Można się z nami skontaktować:

  • wysyłając email na adres: sod@zawiercie.powiat.pl,
  • dzwoniąc na numer tel. centrala: 32 45 07 100, 32 67 107 10 do 12
    tel. sekretariat: 32 45 07 101,  32 67 213 05,
  • odwiedzając nas lub pisząc na adres naszej siedziby.

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

3. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

  • Przetwarzanie Państwa danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Powiatowi Zawierciańskiemu określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 4, 4a i 5 ustawy o samorządzie powiatowym, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Powiat obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
  • Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Państwo są stroną lub do podjęcia działań, na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy.
  • Mogą również wystąpić przypadki w których zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Dane przez Państwa udostępnione mogą być przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich – poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane przez Państwa udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

7. Prawa osób, które dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W celu realizacji jednego z powyższych praw uprzejmie prosimy o złożenie pisemnego wniosku na adres Administratora lub na skrzynkę mailową IOD. Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i w stosunku do obowiązujących przepisów prawa. Przypominamy, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania Państwa danych.

8. Prawo do cofnięcia zgody.

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze lub do  zawarcia i wykonania  umowy.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Informacja wytworzona przez:
Kinga Kwaśniak
email: kkwasniak@zawiercie.powiat.pl
, w dniu:  21‑05‑2018 12:18:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Polilejko
email: mpolilejko@zawiercie.powiat.pl tel.:-
, w dniu:  21‑05‑2018 12:18:14
Data ostatniej aktualizacji:
22‑05‑2023 08:54:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive